Skip to content
+31 6 21 822 443 lars@sitback.nl Sitback uses Telegram & Signal
Sitback disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Sitback. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Sitback sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Sitback is ook niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Sitback garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Sitback behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie en afbeeldingen. Het is niet toegestaan informatie en afbeeldingen op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sitback. U mag deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen disclaimer
Sitback mag de informatie op de website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Ons advies luidt om regelmatig te controleren of de informatie op de website gewijzigd is.

Back To Top
Zoeken